นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว ในการให้บริการของ บริษัท โมทีฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“บริษัท ฯ”) แก่ท่าน บริษัท ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของ ความสาคัญในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และประสงค์ที่จะให้ท่านอ่านและทาความเข้าใจเงื่อนไข รายละเอียด วัตถุประสงค์ มาตรการและข้อตกลงที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล”) ถูกจัดเตรียมขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (“พรบ.”) โดยนโยบาลข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ครอบคลุมการใช้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ www.motif.co.th หรือเมื่อท่านใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Mobile Application สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือได้ติดต่อกับบริษัท ฯ ผ่านช่องทางใด ๆ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ฯ เก็บรวบรวมจากท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตาม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทางบริษัท ฯ จะเก็บรวบรวม หรือใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่าน ให้รวมถึง
• ข้อมูลยืนยันตัวตน เช่น ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล วัน/ เดือน/ปีเกิด เพศ เลขบัตรประจาตัวประชาชน หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง สถานภาพการสมรส เป็นต้น
• ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ ที่อยู่ที่ทางาน อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขไอดีแอพพลิเคชั ่นการสนทนาต่าง ๆ
• ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชี หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต ข้อมูลรายได้ต่อเดือน ข้อมูลการ ชาระเงิน เป็นต้น
• หมายเลข IP Address และข้อมูล Cookies ของท่านผ่านเว็บไซต์บริษัท ฯ รวมถึงเว็บไซต์ที่อ้างอิงถึงเว็บไซต์ของ บริษัทฯ
• ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username and Password)
• ข้อมูลความเห็นจากการตอบแบบสารวจสาหรับกรณีลูกค้า ที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการของบริษัท ฯ และมีการกรอก ข้อมูลให้บริษัท ฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์ม หรือผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การ สอบถามความพึงพอใจ โดยบริษัทฯจะจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่ผู้ใช้บริการยินดีให้ข้อมูลไว้ อาทิ ชื่อและที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ E-Mail Address และข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็นในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
รายละเอียดตามข้างต้นเป็นตัวอย่างข้อมูลที่บริษัท ฯ อาจจะเก็บรวบรวม โดยบริษัท ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะข้อมูลที่จาเป็น และในระยะเวลาเท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งถูกดาวน์โหลดและจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ จากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์เดิมในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว หรือถูกส่งไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่ง รองรับคุกกี้นั้นได้ โดยคุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจาอุปกรณ์ของท่านได้และให้บริการที่เหมาะสมกับ ท่านมากยิ่งขึ้น

2. บริษัท ฯ ใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร
เมื่อท่านให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้ง บริษัท ฯ อาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการดาเนินงานของบริษัท ฯ ที่ถูกต้องตาม กฎหมายเท่านั้น วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: • เพื่อให้บริการของบริษัท ฯ แก่ท่าน และเพื่อปฏิบัติตามตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการ ดาเนินการตามคาขอของท่านก่อนเข้าทาสัญญากับบริษัท ฯ
• เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้า ความปลอดภัย การตรวจสอบการทุจริต คลังข้อมูลและการสารองข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา
• เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลโดยมีเหตุผลเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคล
• เพื่อการโฆษณาและการตลาดแก่ท่าน โดยบริษัท ฯ อาจใช้ข้อมูลประจาตัว ข้อมูลการติดต่อ การเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ของบริษัท ฯ ของท่าน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อ แจ้งข้อมูลข่าวสารบทความ ข่าว หรือนาเสนอสิทธิประโยชน์และโปรโมชั ่นของบริษัท ฯ ให้แก่ท่าน
• เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบริการใหม่ของบริษัท ฯ ปรับปรุงการให้บริการของบริษัท ฯ การใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและการชี้แจงที่ทาให้เป็นลักษณะส่วนบุคคล หรือการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้บริการของท่าน
• เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการโฆษณาและการทากิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมการส่งเสริมการขายที่ เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัท ฯ ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการดูแลการเข้าร่วมในการแข่งขัน โปรโมชั ่น ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ ระบบงานที่ เชื่อมโยง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
• ในบางกรณี บริษัทอาจมีความจาเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐให้ดาเนินการ
• เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกันการกระทาที่ผิดกฎหมาย หรือการบันทึกภาพวิดีโอในพื้นที่ โครงการของบริษัท ฯ เพื่อรักษาความปลอดภัยของบริษัท ฯ บุคลากรของบริษัท ฯ ตัวท่าน และบุคคลที่สาม
• เพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล การ ศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน นโยบายเรื่องคุกกี้
• เพื่อวัตถุประสงค์ในการทางานของเว็บไซต์และการปรับแต่งไซต์ให้เหมาะกับท่าน หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้ ทางาน ฟังก์ชันบางอย่างของเว็บไซต์อาจทางานไม่ถูกต้อง
• เพื่อวัตถุประสงค์ในการจดจาอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้สามารถจัดทาเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับ ความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น
• เพื่อจดจาการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใด ๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมี ประสิทธิภาพของการตลาดและการโฆษณาของบริษัท ฯ
• ในการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ท่านรับทราบว่าบริษัท ฯ จะมีการใช้งานคุกกี้ประเภทต่าง ๆ เพื่อ วัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งถือเป็น ส่วนหนึ่งของคุกกี้ดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากเว็บไซต์ของบริษัท ฯ มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าบุคคลที่สามดังกล่าวอาจมีนโยบายการใช้คุกกี้ของ ตนเอง บริษัทขอแนะนาให้ท่านศึกษานโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลดังกล่าวก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น ท่าน สามารถปรับตั้งค่าเริ่มต้นของคุกกี้ได้โดยการปรับการตั้งค่าจากเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทฯ โดยสามารถเรียนรู้วิธีการได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
o Chrome
o Internet Explorer
o Firefox
o Safari

3. ที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมโดยบริษัท ฯ จะมาจากการใช้งานแอพพลิเคชั ่น หรือแพลตฟอร์มดังนี้
ก. เว็บไซต์
ข. อีเมล
ค. การโทรศัพท์ติดต่อบริษัท ฯ
ง. โซเชียลมีเดีย
จ. หรือวิธีการอื่นใดในการติดต่อบริษัท ฯ
ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใด ๆ ทางบริษัท ฯ ขอให้ท่านดาเนินการขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้แก่บริษัท ฯ และเพื่อให้บริษัท ฯ สามารถรวบรวม ประมวนผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวต่อไปได้

4. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเปิดเผยให้แก่ใครบ้าง
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการของบริษัท ฯ ให้แก่ท่าน หรือเพื่อตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
ก. บริษัทในเครือ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ฯ
ข. บริษัทตัวแทน บริษัทประกันภัย คู่ค้า ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการเซอร์เวอร์ หรือคลาวน์ บริษัทรับจ้างทากิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจมีทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ โดยบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เราทาการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปนั้น สามารถเก็บรวบรวม และ ใช้ได้เฉพาะวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น
ค. หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล ศาล หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น สานักงาน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร กรมบังคับคดี สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สานักงานตารวจแหน่งชาติ และบุคคลใด ๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด เปิดเผยตามคาร้องขอของหน่วยงานหรือ องค์กรในต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกากับของประเทศไทยเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดตาม กฎหมาย หรือในกรณีเฉพาะอื่นๆ เช่น เป็นไปตามคาสั ่งศาล รวมทั้งผู้สอบบัญชี
ง. เปิดเผยต่อผู้ที่ลนใจลงทุนในบริษัทฯ ในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลเชิงลึก (due diligence) ไม่ว่าจะเป็นการ เข้าลงทุนร่วม หรือการขายธุรกิจหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน
จ. เปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกตามที่บริษัท ฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเปิดเผยเพื่อการทาธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการตามความประสงค์ของท่าน

5. มาตรการรักษาความลับของข้อมูล
บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยในการป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การส่ง การประมวลผล การเปลี่ยนแปลง การแก้ไขหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบและจัดให้มีมาตรการรักษา ความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัย โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้
ก. จากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้โดยพนักงาน ตัวแทน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอก โดยการเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องมีหน้าที่ในการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข. จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ค. มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่ต้องสงสัย และต้องดาเนินการตามที่สานักงาน คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกาหนด

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
6.1. ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้กับบริษัท ฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อใดก็ได้ หากบริษัทฯ ไม่มีฐานโดยชอบด้วยกฎหมายอื่นที่จะทาการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยต่อไป บริษัทฯ จะ ดาเนินการลบข้อมูลออก
6.2. ท่านมีสิทธิขอทราบและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือขอให้บริษัท ฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้ โดยบริษัท ฯ จะรีบดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หรืออาจมากกว่าขึ้นอยู่กับปริมาณของข้อมูลส่วนบุคคล
6.3. ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท ฯ ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
6.4. ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัท ฯ ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล อื่นได้ หรือ ขอรับข้อมูลที่บริษัทส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง
6.5. ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท ฯ ลบ หรือทาลาย หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ ในกรณีดังนี้
6.5.1. ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความจาเป็นสาหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคลอีกต่อไป
6.5.2. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัท ฯ ไม่มีอานาจตาม กฎหมายที่จะทาการประมวลผลได้
6.5.3. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านการประมวลผลข้อมูล (นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับการคัดค้านการ ประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง) และบริษัทฯ ไม่มีเหตุแห่งการอ้างการประมวลผล โดยประโยชน์อันชอบธรรม
6.5.4. เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย
6.6. ท่านมีสิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
6.6.1. การประมวลผลไม่จาเป็นอีกต่อไป แต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีความจาเป็นเพื่อการใช้สิทธิ เรียกร้องทางกฎหมาย
6.6.2. เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต้องการห้ามมิ ให้มีการประมวลผล แทนการลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของตน
6.6.3. เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ
6.6.4. เมื่อบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สาคัญยิ่งกว่า
6.7. ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน ในกรณีดังนี้
6.7.1. กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
6.7.2. กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่การจาเป็นเพื่อการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ บริษัทฯ
6.7.3. กรณีที่เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ด้วยเหตุจาเป็นเพื่อการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือเหตุจาเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ฯ เว้นแต่บริษัท ฯ แสดงให้เห็นถึงเหตุอัน ชอบด้วยกฎหมายที่สาคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการ ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
6.8. ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกรณีที่บริษัท ฯ ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัท ฯ ทาการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพรบ.

7. กิจการเกี่ยวกับการตลาดและการส่งเสริมการตลาด
ในกรณีที่บริษัทส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข่าวสาร บทความ ข่าว หรือนาเสนอสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นของบริษัท ฯ ให้แก่ท่าน หากท่านตกลงรับข้อมูลดังกล่าวแล้ว ประสงค์จะยกเลิกการรับข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถดาเนินการได้โดยแจ้ง ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์สานักงานใหญ่ 02-103-6511 หรืออีเมล motifdevelopment@motif.co.th

8. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจไม่สามารถลบข้อมูลทั้งหมดของท่านออกจากฐานข้อมูลของของบริษัทฯ ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่มีข้อมูลที่ เหลืออยู่เนื่องจากการสารองข้อมูลและเหตุผลอื่น ๆ บริษัท ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตราบเท่าที่ข้อมูลนั้นยังจาเป็น สาหรับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล ในกรณีที่ท่านยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ไปแล้ว บริษัทฯ จะจัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เช่น กฎหมายว่าด้วยการบัญชี กฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายภาษีอากร และตามนโยบาย คู่มือต่างๆ ในเรื่องการจัดเก็บและ ทาลายเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บแล้วบริษัทฯ จะทาการลบทาลาย หรือทาให้ข้อมูล ดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้

9. ช่องทางการติดต่อ
หากท่านต้องการติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือในกรณีที่ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายประสงค์จะติดต่อเพื่อขอใช้ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีข้อสงสัย รวมทั้งมีข้อร้องเรียนใดๆ (เพิ่มเติม) ท่านสามารถติดต่อบริษัทผ่าน ช่องทางดังต่อไปนี้
บริษัท โมทีฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
โทรศัพท์ : 02-103-6511
E-mail : motifdevelopment@motif.co.th

02-038-5206

ทาวน์โฮมเชื่อมต่อ ถ.สุขุมวิท - ศรีนครินทร์ 

ใกล้ BTS แพรกษาเพียง 10 นาที*  Facilities ครบครัน

เริ่มต้น 2.69 ล้านบาท*

ข้าพเจ้ายินยอมให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับทำการติดต่อและนำเสนอผลิตภัณฑ์ โครงการอื่น ๆ  และสิทธิพิเศษที่น่าสนใจ คลิกเพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัว

รับรองความปลอดภัยของข้อมูล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

HOME WITH OPTION
บ้านพร้อมฟังก์ชันครบครัน

ให้คุณมีส่วนร่วมในการออกแบบบ้านในฝัน
ได้อย่างอิสระและตรงใจมากขึ้น

DOUBLE PRIVACY
สร้างพื้นที่ส่วนตัวได้มากกว่าเดิม

สกัดความวุ่นวายนอกตัวบ้าน ด้วยรั้วต้นไม้
และกำแพงต้นไม้สูงกว่าโครงการทั่วไป

All Inclusive-Designed Design/Facilities ส่วนกลางดั่งใจต้องการ

พื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ 
ออกแบบรองรับทุกไลฟ์สไตล์

HOME AUTOMATION

ควบคุมแอร์ - ทีวี - ระบบเปิด - ปิด ไฟฟ้า
ผ่านมือถือได้ทุกที่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

ชีวิตอิสระเริ่มต้นได้ที่นี่

MOTI TOWN Sukhumvit - Praksa  
ทาวน์โฮมสไตล์ Modern Nordic Style
ดีไซน์ไม่ซ้ำใครพื้นที่ใช้สอยได้จริง ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต

โมติ ทาวน์ สุขุมวิท - แพรกษา อยากให้บ้านเป็นพื้นที่อิสระที่แท้จริง
ของคุณและครอบครัว ให้คุณใช้ชีวิตได้ตามใจปรารถนา

“เพราะเราเชื่อว่าบ้านคือพื้นที่เล็ก ๆ แต่ยิ่งใหญ่
ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและเติมเต็มทุกความฝัน”

ทาวน์โฮมสไตล์ Modern Nordic
ดีไซน์ใหม่ไม่ซ้ำใคร พื้นที่ใช้สอยได้จริง
เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์

HOUSE TYPES

GALLERY

MASTER PLAN

FACILITIES

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต
ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

Clubhouse
พร้อมห้องรับรอง

สระว่ายน้ำ
ระบบเกลือ

Fitness 
ครบวงจร

สวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่

ลานกิจกรรม
เสริมสร้างพัฒนา
การเด็ก strider playground

SERVICES

Proactive Planning Solutions & Services
ทุกระบบครอบคลุมเพื่อคุณ บอกลาปัญหาจุกจิก

แบบเดิมๆ ที่หมู่บ้านทั่วไปมักเจอ อุ่นใจไร้กังวล

ระบบ AI คัดสรร เข้า - ออก โครงการ

ระบบ CCTV และ Security Guard
รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.

ทีมประสานงานและช่างประจำโครงการ
พร้อมแก้ปัญหาให้ภายใน 24 ชั่วโมง

LOCATION

สะดวกสบายไปได้ทุกที่ ทำเลดีใกล้ BTS สถานีแพรกษาเพียง 10 นาที
เชื่อมต่อถนนสุขุมวิท - ศรีนครินทร์ และวงแหวนทางด่วนกาญจนาภิเษก

จองเลย

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Moti Town สุขุมวิท - แพรกษา
MOTIF DEVELOPMENT
999 ม.4 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280

ทำเลที่ตั้ง

02-038-5206

ห้างสรรพสินค้า

สถานศึกษา

สถานพยาบาล

Robinson สมุทรปราการ
Big C สมุทรปราการ
Lotus ศรีนครินทร์

Lotus สายลวด 
Makro Food Service แพรกษา 

รร.สมุทรปราการ
รร.สตรีสมุทรปราการ
รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ
รร.วัดแพรกษา

รพ.สมุทรปราการ
รพ.เมืองสมุทรปราการ
รพ.เปาโลสมุทรปราการ
รพ.สินแพทย์

เริ่ม 3.79 ล้านบาท*

MOTI TOWN Sukhumvit - Praksa
ทาวน์โฮมสไตล์ Modern Nordic Style 
ดีไซน์ไม่ซ้ำใครพื้นที่ใช้สอยได้จริง
ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต

โมติ ทาวน์ สุขุมวิท - แพรกษา
อยากให้บ้านเป็นพื้นที่อิสระที่แท้จริง ของคุณ
และครอบครัว ให้คุณใช้ชีวิตได้ตามใจปรารถนา

“เพราะเราเชื่อว่าบ้านคือพื้นที่
เล็ก ๆ แต่ยิ่งใหญ่ ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ
และเติมเต็มทุกความฝัน”

ทาวน์โฮมสไตล์ Modern Nordic ดีไซน์ใหม่ไม่ซ้ำใคร
พื้นที่ใช้สอยได้จริง เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต
ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

SERVICES

Proactive Planning Solutions & Services
ทุกระบบครอบคลุมเพื่อคุณ
บอกลาปัญหาจุกจิกแบบเดิมๆ

ที่หมู่บ้านทั่วไปมักเจอ อุ่นใจไร้กังวล

FACILITIES

สะดวกสบายไปได้ทุกที่
ทำเลดีใกล้ BTS สถานีแพรกษาเพียง 10 นาที
เชื่อมต่อถนนสุขุมวิท - ศรีนครินทร์

และวงแหวนทางด่วนกาญจนาภิเษก

ทำเลที่ตั้ง

Moti Town สุขุมวิท - แพรกษา
MOTIF DEVELOPMENT
651 ม.4 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280

LOCATION

ข้าพเจ้ายินยอมให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ
ทำการติดต่อและนำเสนอผลิตภัณฑ์ โครงการอื่น ๆ
และสิทธิพิเศษที่น่าสนใจ คลิกเพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัว

*โปรโมชันตั้งแต่ 1 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66

*ภาพจริงบรรยากาศจำลองเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เท่านั้น

จอง+ทำสัญญา รับ iPhone 15*

ฟรี! ดอกเบี้ย 0%* นาน 1 ปี*

ฟรี! ดอกเบี้ย 0%* นาน 1 ปี*

ทาวน์โฮม Modern Nordic Style

*โปรโมชันตั้งแต่ วันที่ 1 - 31 ต.ค. 66

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

กลางปีนี้ รับโปรคุ้ม

ทาวนโฮมใหญ่พิเศษ

มูลค่ารวมสูงสุด 300,000 บาท*

ทาวนโฮมใหญ่พิเศษ

มูลค่ารวม 300,000 บาท*

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษได้ที่นี่*

*จำนวนจำกัด

เดินทางสะดวก ฟังก์ชันครบครัน

พร้อม Extra Space

ซื้อบ้านโมติ ทาวน์วันนี้

พร้อม Extra Space

ทาวน์โฮม Modern Nordic Style

กลางปีนี้ รับโปรคุ้ม